Home

Federale staat

Binnen de federale overheid wordt de wetgevende macht uitgeoefend door enerzijds het federaal parlement, dat is samengesteld uit twee vergaderingen (de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat), en anderzijds de koning. De koning oefent geen persoonlijke macht uit. Zijn ministers (de federale regering) dragen de volle verantwoordelijkheid door de wetsontwerpen, die door het parlement werden aangenomen, en de koninklijke besluiten mede te ondertekenen.

Gewesten

Naast de federale staat en de gemeenschappen staan de gewesten.

Er zijn drie gewesten. De benaming van de drie gewestelijke instellingen is ontleend aan de naam die hun grondgebied draagt. Vandaar dat we spreken (van noord naar zuid) van het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest.

Gemeenschappen

De herverdeling van de bevoegdheden verliep langs twee lijnen. De eerste lijn heeft te maken met taal en, in een ruimer kader, met alles wat de cultuur aangaat. Hierdoor ontstonden de gemeenschappen. Het concept "gemeenschap" verwijst naar de personen waaruit zo'n gemeenschap bestaat en naar de band die deze personen verenigt, namelijk hun taal en cultuur. België ligt op de breuklijn van de Germaanse en de Latijnse culturen.

Provincies

Sinds de vierde staatshervorming zijn er tien provincies.

Inderdaad, door de vierde staatshervorming werd de provincie Brabant afgeschaft en vervangen door twee nieuwe provincies: Vlaams-Brabant en Waals-Brabant.

Gemeenten

Het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat is de gemeente.

Bij het ontstaan van de Belgische staat in 1831 waren er 2 739 gemeenten. Sinds de fusie van de gemeenten in 1975 zijn er nog 589 gemeenten.

Test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.